TS. Mai K Đa

Email maikda@ussh.edu.vn
Ngôn ngữ tiếng Nga, tiếng Anh.
Chức vụ Giảng viên, Bộ môn Lịch sử Triết học
Đơn vị Triết học

Quá trình công tác


Từ năm 2013 đến nay: giảng viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Triết học, Bộ môn Lịch sử Triết học.

Quy trình đào tạo

- 2005-2009: Đại học, ngành Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
- 2010-2013: Thạc sĩ, ngành Triết học, RUDN University, Liên bang Nga.
- 2016-2019: NCS, ngành Lịch sử Triết học, RUDN University, Liên bang Nga.
 

Dự án / Đề tài

* Chủ đề phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov. Đề tài NCKH cấp cơ sở, mã số: CS.2016.08 (7/2016-7/2017), đã nghiệm thu.

Sách / Báo cáo xuất bản


1. Chuyên khảo, tham khảo, giáo trình

[1] Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vladimir Solovyov / Mai K Đa, Dương Quốc Quân. H.: Nxb Chính trị Quốc gia – Sự Thật, 2018.

[2] Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo / Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết. H.: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.

2. Các bài viết trên tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo khoa học

[3] Lược sử triết học Nga từ khởi nguồn đến cuối thế kỷ XVIII / Lê Thị Tuyết, Mai K Đa, Dương Quốc Quân // Tạp chí Triết học, 2012, № 10 (257), tr. 77-86. ISSN 0866-7632.

[4] Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế  / Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Mai K Đa // Tạp chí Triết học, 2012, № 4 (251), tr. 83-88. ISSN 0866-7632.

[5] Chaadaev - nhà triết học lịch sử Nga nửa đầu thế kỷ XIX  / Mai K Đa, Dương Quốc Quân // Tạp chí Giáo dục lý luận, 2013, № 194, tr.74–77. ISSN 0868-3492.

[6] Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga / Mai K Đa // Tạp chí Giáo dục Lý luận, 2013, № 191, tr. 30-34. ISSN 0868-3492.

[7] Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay  / Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Mai K Đa // Tạp chí Giáo dục Lý luận, 2013, № 09, tr. 68-71. ISSN 0868-3492.

[8] Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết  / Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Mai K Đa // Tạp chí Giáo dục Lý luận, 2014, № 218, tr. 55-58.

[9] Chủ đề phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov / Mai K Đa // Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2015, T. 102, № 3, tr. 31-43. ISSN 2588-1213.

[10] Quan điểm của Vladimir Solovyov về Phật giáo và Hồi giáo phương Đông / Mai K Đa // Tạp chí Giáo dục Lý luận, 2016, № 253, tr. 80-83. ISSN 0868-3492.

[11] Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ / Mai K Đa / trong Nghiên cứu triết học ở Việt Nam – những vấn đề lý luận. Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 62-87.

[12] Католицизм и протестантизм: проблема противостояния и интеграции культур во Вьетнаме /Май К Да // Диалог цивилизаций: Восток – Запад. XVII научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, РУДН. М.: РУДН, 2017. C. 67-75. (Catholicism and Protestantism: the problem of confrontation and integration of cultures in Vietnam / Mai K Da // Dialogue of Civilizations: East – West. XVII scientific conference of students, graduate students and young scientists, RUDN University. M.: RUDN, 2017, pp. 67-750). ISBN 978-5-209-07791-9.

[13] Основные причины неудачи французского протестантизма во Вьетнаме в конце XIX – начале XX в. / Май К Да // Человек > Общество < Государство. 2017, № 1 (3), с. 21-27. (The main reasons for the failure of French Protestantism in Vietnam at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries / Mai K Da // Man > Society < State, 2017, № 1 (3), pp. 21-27). ISSN 2413-8258. Url: https://uyrgii.ru/sites/default/files/Vladimir/maket_chelovek_1_1.pdf

[14] Причины, масштабы и характеристики культурного столкновения протестантизма с традиционными религиями в ходе его распространения во Вьетнаме / Май К Да // XIII Фестиваль науки в Москве 12-13 октября 2018г.  Сборник научных статей студентов, аспирантов и молодых учёных факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. М.: РУДН, 2018. C. 62-68. (Reasons, scale and characteristics of the cultural clash of Protestantism with traditional religions during its spread in Vietnam / Mai K Da // XIII Science Festival in Moscow, October 12-13, 2018. Collection of scientific articles by students, graduate students and young scientists of the Faculty of Humanities and Social Sciences of RUDN University. M.: RUDN, 2018, pp. 62-68). ISBN 978-5-209-09039-7.

[15] Inculturation of Protestantism in Vietnam: Philosophical Aspect / Mai K Da // Proceedings of the 3rd International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2018). Paris: Atlantis Press, 2018, pp. 1468-1471. http://dx.doi.org/10.2991/iccessh-18.2018.320. ISBN978-94-6252-528-3; ISSN 2352-5398.

[16] Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме / Май К Да // Социум и Власть, 2018, № 6 (74), с. 86-90 (The Gospel of John as a model for the cultural integration of Protestantism in Vietnam / Mai K Da // Society and Power, 2018, No. 6 (74), pp. 86-90). ISSN 1996-0522. Url: http://siv74.ru/images/downloads/DOI/DOI-2018-6/9_may-k-da.pdf

[17] Культ предков как эпицентр столкновения протестантизма с традиционными вьетнамскими верованиями / Май К Да // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке, 2018, Т.XV, Vol.4, c. 229-232 (The cult of ancestors as the epicenter of the clash between Protestantism and traditional Vietnamese beliefs / Mai K Da // Social and Humanitarian Sciences in the Far East, 2018, T.XV, Vol.4, p. 229-232). DOI: 10.31079/1992-2868-2018-15-4-229-232. ISSN 1992-2868.  

[18] Идейные источники философско – теологической мысли протестантизма во Вьетнаме / Май К Да // Социум и Власть, 2018, № 2 (70), с. 89-96.  (Ideological sources of philosophical and theological thought of Protestantism in Vietnam / Mai K Da // Society and Power, 2018, No. 2 (70), p. 89-96). ISSN 1996-0522.

[19] Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме / Май К Да, Зыонг Куок Куан, Ле Тхи Хонг Фыонг // Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история: М., Изд. «Интернаука», 2019, № 2 (14), с. 27-31.  (Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam / Mai K Da, Duong Quoc Quan, Le Thi Hong Phuong // Social sciences in the modern world: political science, sociology, philosophy, history: M., Ed. "Internauka", 2019, No. 2 (14), p. 27-31). ISSN 2587-8611.

[20] Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность / Май К Да, Зыонг Куок Куан, Ле Тхи Хонг Фыонг // Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия.  М., Изд. «МЦНО», 2019, № 2 (26), c. 23-29 (The spread and development of Protestantism in Vietnam: history and modernity / Mai K Da, Duong Quoc Quan, Le Thi Hong Phuong // Scientific forum: Jurisprudence, history, sociology, political science and philosophy. M., Ed. "MCNO", 2019, No. 2 (26), p. 23-29). ISSN 2542-128Х.

[21] Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет / Май К Да, Ле Тхи Хонг Фыонг // Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история: М., Изд. «Интернаука», 2019, № 3 (14), c. 27-31. (Review of literature on Protestantism in Vietnam over the past 20 years / Mai K Da, Le Thi Hong Phuong // Social sciences in the modern world: political science, sociology, philosophy, history: M., Ed. "Internauka", 2019, No. 3 (14), p. 27-31). ISSN 2587-8611.

[22] Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ / Май К Да, Ле Тхи Хонг Фыонг // Молодой ученый, 2019, №15, c. 324-327 (Possibilities of cultural integration of Protestantism and Taoism in Vietnam: philosophical analysis / Mai K Da, Le Thi Hong Phuong // Young scientist, 2019, No. 15, p. 324-327). ISSN 2072-0297.

[23] Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме / Май К Да, Ле Тхи Хонг Фыонг // Гуманитарные научные исследования, 2019, № 4 (Электронный ресурс) (Difficulties in the process of cultural integration of Protestantism in Vietnam / Mai K Da, Le Thi Hong Phuong // Humanitarian Research, 2019, No. 4 (Online)). ISSN 2225-3157.

[24] Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки / Май К Да, Ле Тхи Хонг Фыонг // Современные научные исследования и инновации, № 4 (Электронный ресурс) (Cultural integration of Christianity: advantages and disadvantages / Mai K Da, Le Thi Hong Phuong // Modern scientific research and innovation, No. 4. (Online)). ISSN 2223-4888

[25] Развитие буддизма махаяны во Вьетнаме / Май К Да, Ле Тхи Хонг Фыонг // Интернаука: научный журнал, № 22 (104), Часть 1. – М., Изд. «Интернаука», 2019 (The development of Mahayana Buddhism in Vietnam / Mai K Da, Le Thi Hong Phuong // Interscience: scientific journal, No. 22 (104), Part 1. - M., Ed. "Internauka", 2019). ISSN 2542-0348.

[26] Проблема диалога протестантизма с верованием культа предков во Вьетнаме / Май К Да // Studia Humanitatis, 2020, № 1 (The problem of the dialogue between Protestantism and the beliefs of the cult of ancestors in Vietnam / Mai K Da // Studia Humanitatis, 2020, No. 1) DOI: 10.24411/2308-8079-2020-00004. ISSN 2308-8079.

[27] Концепция культурной интеграции христианства / Май К Да // Гуманитарный научный вестник, 2020, №3, c. 211-215. (The concept of cultural integration of Christianity / Mai K Da // Humanitarian Scientific Bulletin, 2020, No. 3, p. 211-215) DOI: 10.5281/zenodo.3772882. ISSN 2541-7509.

[28] Этнократическая концепция управления государством во вьетнамском конфуцианстве / Нгуен Ван Зыонг, Май К Да // Наука, Техника и Образование, 2020, № 5 (69), pp. 57-62 (Ethnocratic concept of government in Vietnamese Confucianism / Nguyen Van Duong, Mai K Da // Science, Technology and Education, 2020, No. 5 (69), pp. 57-62). DOI: 10.24411/2312-8267-2020-10502. ISSN 2312-8267 (Print). ISSN 2413-5801 (online).

[29] Взаимодействие христианства и культуры: сравнительный анализ понятий / Май К Да, Зыонг Куок Куан // Вестник Науки и Образования, 2020, № 10(88), ч. 2, с. 56-61 (Interaction of Christianity and culture: comparative analysis of concepts / Mai K Da, Duong Quoc Quan // Bulletin of Science and Education, 2020, No. 10(88), part 2, p. 56-61). DOI: 10.24411/2312-8089-2020-11008. ISSN 2312-8089. Url: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42898503

[30] Роль народа в представлении вьетнамского конфуцианства (The role of the people in the representation of Vietnamese Confucianism) / Нгуен Ван Зыонг, Май К Да // Наука, образование и культура, 2020, № 5 (49), c. 22-25 (The role of the people in the representation of Vietnamese Confucianism / Nguyen Van Duong, Mai K Da // Science, education and culture, 2020, No. 5 (49), p. 22-25). DOI: 10.24411/2413-7111-2020-10501. ISSN 2413-7111 (Print). ISSN 2541-7819 (Online). Url: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42912089

[31] Представления об идеальном обществе во вьетнамском конфуцианстве в период с XVI по XVIII вв. / Нгуен Ван Зыонг, Май К Да // Проблемы современной науки и образования, 2020, № 6 (151), часть 1, c. 32-38 (The representation of an ideal society in Vietnamese Confucianism in the period from XVI to XVIII century / Nguyen Van Duong, Mai K Da // Problems of modern science and education, 2020, No. 6 (151), part 1, p. 32-38). DOI: 10.24411/2304-2338-2020-10607. ISSN 2304–2338 (Print), ISSN 2413–4635 (Online). Url: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43019708

[32] Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики / Май К Да, Зыонг Куок Куан // Гуманитарный научный вестник, 2020, №9, C, 141-150 (The concept of Tian in the dialogue of Protestantism and traditional Vietnamese ethics / Mai K Da, Duong Quoc Quan // Humanitarian Scientific Bulletin, 2020, No. 9, C, 141-150). DOI: 10.5281/zenodo.4090432. ISSN 2541-7509.  Url: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44078249

[33] Specificity of Buddhist Morality within the Framework of Vietnamese Culture // Le Thi Hong Phuong, Mai K Da, Sergei Nizhnikov. Proceedings of 5th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities - Philosophy of Being Human as the Core of Interdisciplinary Research (ICCESSH 2020). Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 468, Atlantis Press, 2020, pp. 34-38.  DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.200901.008. ISBN 978-94-6239-050-8. ISSN 2352-5398.

[34] Концепция культурной интеграции христианства / Май К Да // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020» / Отв.ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. – М.: МАКС Пресс, 2020 (The concept of cultural integration of Christianity / Mai K Da // Materials of the International Youth Scientific Forum “LOMONOSOV-2020” / Responsible editor. I.A. Aleshkovsky, A.V. Andriyanov, E.A. Antipov. – M.: МАКС Press, 2020). ISBN 978-5-317-06417-4. Url: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/data/section_36_19535.htm

[35] Христианство и буддизм во Вьетнаме / Нижников С.А., Ле Тхи Хонг Фыонг, Май К Да. Межвузовская научная конференция «Взаимодействие христианства с традиционными духовными ценностями стран Южной и Восточной Азии. История и современность». Центр изучения современных проблем ЮВА и АТР Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. М., ИСАА МГУ, 25 ноября 2020 г. (Christianity and Buddhism in Vietnam / Nizhnikov S.A., Le Thi Hong Phuong, Mai K Da. Interuniversity scientific conference “Interaction of Christianity with traditional spiritual values of the countries of South and East Asia. History and modernity." Center for the Study of Contemporary Problems of Southeast Asia and the Asia-Pacific Region, Institute of Asian and African Countries, Moscow State University. M.V. Lomonosov. M., ISAA MSU, November 25, 2020). Url: https://istina.msu.ru/conferences/committee_memberships/338985980/

[36] Đạo đức học nghề nghiệp và triển vọng phát triển ở Việt Nam / Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng. Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo ngành triết học”. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội. ngày 26 tháng 1 năm 2021.

[37] Понимание принципов построения евангелических сообществ во Вьетнаме / Ле Тхи Тует, Май К Да // Экономика и социум, 2022, № 6 (97)–2, c. 493-499 (Understanding the principles of building evangelical communities in Vietnam / Le Thi Tuyet, Mai K Da // Economy and Society, 2022, No. 6 (97)–2, p. 493-499). DOI:10.46566/2225-1545_2022_2_97_493. ISSN 2225-1545. Url: https://elibrary.ru/item.asp?id=49231498

[38] Различные аспекты процесса культурной интеграции протестантизм во вьетнаме (на примере вьетнамского буддизма и Библии) / Май К Да, Чан Тхи Хань // Вестник Науки и Образования, № 2 (133), 2023, c. 103–108 (Various aspects of the process of cultural integration of Protestantism in Vietnam (on the example of Vietnamese Buddhism and the Bible) / Mai K Da, Tran Thi Hanh // Bulletin of Science and Education, No. 2 (133), 2023, p. 103–108). DOI: 10.24411/2312-8089-2023-10206, ISSN 2312-8089 (print) ISSN 2541-7851 (online).

[39] Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky / Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng / Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề, triển vọng”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 52-64. ISBN 978-604-396-434-9.

[40] Những khía cạnh triết học của cơ chế hình phạt trong khoa học pháp luật theo quan niệm của Michel Foucault / Bùi Quang Hưng, Mai K Đa // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học, 2023, số 42, tr. 92-94. ISSN 2734-9039. Url: http://www.triethoc.info/2023/12/nhung-khia-canh-triet-hoc-cua-co-che.html

[41] Thought of liberation in early Buddhist philosophy and Arthur Schopenhauer’s philosophy of life: comparative analysis / Bui Thi Lien, Bui Quang Hung, Mai K Da // Transformation of the modern model of scientific activity: tasks, problems, prospects: Proceedings based on the results of All-russian scientific and practical conference with international participation (Novosibirsk, December 06, 2023). - Sterlitamak: AMI, 2023, pp. 145-150. ISBN 978-5-907808-07-2.

[42] Một số tư tưởng của Michel Foucault về giáo dục / Bùi Quang Hưng, Mai K Đa // Hội thảo Khoa học quốc tế “Triết lý giáo dục Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại”, Đại học Quốc gia Hà Nội, 08/9/2023.

[43] Michel Foucault’s point of view on power and knowledge / Bui Quang Hưng, Bui Thi Lien, Mai K Da // Innovative technologies of modern scientific activity: strategy, tasks, implementation: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (December 7, 2023, Samara). - Ufa: OMEGA SCIENCE, 2023, pp. 125-129. ISBN 978-5-907712-75-1.

3. Tài liệu biên soạn phục vụ giảng dạy

[1] 1001 câu hỏi trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin theo chủ đề, có đáp án / Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng // Tài liệu biên soạn hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2022. > Link

[2] Tóm tắt kiến thức Triết học Mác - Lênin (dành cho bậc đại học) / Mai K Đa // Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2023. > Link

[3] Tóm tắt kiến thức triết học phương Tây / Mai K Đa // Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2023. > Link

[4] Triết học Mác – Lênin: một tóm tắt rất ngắn gọn / Mai K Đa, Bùi Quang Hưng // Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2023. > Link

[5] Sổ tay thuật ngữ Triết học Mác – Lênin (dành cho sinh viên đại học) / Mai K Đa, Bùi Quang Hưng, Lê Thị Hồng Phượng // Tài liệu hỗ trợ học tập và lưu hành nội bộ, Hà Nội, 2024. > Link

Blog khoa học

* Orcid: 0000-0002-9416-7746
* WoS ResearcherID: G-4258-2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây