МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ВЬЕТНАМ: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Thứ ba - 30/08/2022 09:24
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
ВНУ УНИВЕРСИТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ


TRIẾT HỌC NGA VÀ VIỆT NAM: LỊCH SỬ, VẤN ĐỀ VÀ TRIỂN VỌNG
«РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ВЬЕТНАМ: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»


Thời gian: 29 tháng 8, 2022, 13h00
Время: 29 августа 2022 г., 13:00
Địa điểm:  phòng 304, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Место: к.304, корп.E, 336 Нгуен Трай, Тхань Суан, Ханой
Teams https://bit.ly/3RnX0vF

Организатор: Университет социальных и гуманитарных наук при Вьетнамском национальном университете в Ханое, Факультет философии (USSH-VNU).

 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
ПРОГРАММА

PHIÊN KHAI MẠC
ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
- 13:00 - 13:30: Đón tiếp đại biểu /  Приветствие делегатов
- 13:30 - 13:45: Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Khoa Triết học /  Вступительное слово декана философского факультета
- 13:45 - 14:00: Phát biểu chào mừng của lãnh đạo Nhà trường /   Приветственное слово представителя руководства университета
- 14:00 - 14:15: Báo cáo đề dẫn / Заглавный отчет
СЕССИИ
14:30 - 18:30

Сессия 1
Triết học Nga: truyền thống và hiện đại
Русская философия: традиция и современность
Chủ tọa / Председатели
PGS.TS. / Доц. Nguyễn Quang Hưng  (Нгуен Куанг Хунг, USSH-VNU)
Проф. C.А. Нижников (RUDN University)
GS.TS. / проф.  Nguyễn Vũ Hảo (Нгуен Ву Хао, USSH-VNU)
- TS. Mai K Đa (USSH-VNU)
 
Сессия 2
Triết học Nga – Xô Viết và ảnh hưởng đối với Việt Nam
Русско-советская философия и ее влияние на Вьетнам
Chủ tọa / Председатели
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn (USSH-VNU)
ThS. Ngô Đăng Toàn (USSH-VNU)
GS. Trần Văn Phòng (HCMA / Институт философии, Академия политики Хошимина)
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình (USSH-VNU)
 
Сессия 1
Triết học Nga: truyền thống và hiện đại
Русская философия: традиция и современность

1. Nguyen Quang Hung and Nguyen Thi Bach Yen: Русская философия до 1917 года и советская философия: преемственность или разрыв?
PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng và ThS. Nguyễn Thị Bạch Yến (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Triết học Nga trước 1917 và triết học Xô Viết: sự liên tục hay gián đoạn?

2. C.А. Нижников (Peoples' Friendship University of Russia Moscow, Russian Federation): Спор западников и славянофилов в истории русской культуры Cuộc tranh luận giữa người theo chủ nghĩa phương Tây (Westernism) và người theo chủ nghĩa Slavơ (Slavophilism) trong lịch sử văn hóa Nga

3. Le Cong Su: Взгляд Льва Толстого на неборьбу со злом насилием
PGS. TS. Lê Công Sự (Đại học Hà Nội): Lev Tolstoi và quan điểm không chống lại cái ác bằng bạo lực

4.. Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng: Тема зла в творчестве Ф.М. Достоевского
TS. Mai K Đa (Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội): Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky

5. Nguyen Thi Thanh Huyen and Nguyen Thi Kim Thanh: Представления Николая Бердяева об отчуждении человека в свете теории отчуждения К. Маркса
 PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền và NCS. Nguyễn Thị Kim Thanh
(Trường Đại học KHXH&NV Hà
Nội): Quan niệm của Nikolai Berdyaev về tha hoá con người nhìn từ lý luận tha hoá của C. Mác

6. Phan Thanh Nham and Pham Thi Kim Ngan: Единство и различие морали и права в нравственной философии Владимира Соловьева
TS. Phan Thành Nhâm và TS. Phạm Thị Kim Ngân (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội): Sự thống nhất và khác biệt giữa đạo đức và pháp quyền trong triết học đạo đức của Vladimir Soloviev

7. Dang Tuan Dung: Основные взгляды Александра Дугина на неоевразийство
Đặng Tuấn Dũng (HVCH Khoa Triết học): Những quan điểm cơ bản của Aleksandr Dugin trong chủ nghĩa Tân Á – Âu

8. Nguyen Anh Chung: Взгляд о истории Александра Герцена в работе «С того берега»
Nguyễn Anh Chung (HVCH Khoa Triết học): Quan niệm về lịch sử của Alexander Herzen trong tác phẩm Từ bờ bên kia

9. TS. Phạm Hoàng Giang (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội) và Lê Ngọc Hiển: Tư tưởng của Nikolay Berdyaev về triết học lịch sử trong tác phẩm Ý nghĩa của lịch sử - trải nghiệm triết học về số phận con người
Мысли Николая Бердяева о философии истории в работе Смысл истории - философский опыт o человеческой судьбе

10. HVCH Vũ Thanh Hằng: Tác động của triết học văn hoá Xô Viết – Nga tới định hướng nghiên cứu văn hoá liêm chính học thuật ở Việt Nam hiện nay

11. NCS. Bùi Xuân Hoá (HV Tài chính): Triết học Nga trong bối cảnh biến động chính trị - xã hội cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX
Русская философия в контексте общественно-политических потрясений конца 19 - начала 20 вв.

12. TS. Lương Thị Thu Hường (Đại học Giao thông) và ThS. Ngô Thị Hường: Quan điểm của Fyodor Dostoevsky về cái ác qua tác phẩm Tội ác và hình phạt
Взгляд Федора Достоевского на зло в Преступлении и наказании

13. ThS. NCS. Đỗ Quang Huy (Học viện An ninh Nhân dân): Triết học tôn giáo của Semyon Frank - đặc trưng và một số suy ngẫm
Философия религии Семена Франка - характики и некоторые размышления

14. TS. Nguyễn Thị Phương Mai (Viện Triết học): Quan điểm của Lev Tolstoy về tự do trong giáo dục
Взгляд Льва Толстого на свободу в образовании

15. Dư Nguyễn Trung Minh và Dương Thị Lam (Đại học Cần Thơ):
Triết học về con người của Dostoevsky
Философия человека Достоевского

16. HVCH. Nguyễn Thị Thu Trang: Khlebnikov và Husserl – dấu vết của thời hiện đại
Хлебников и Гуссерль – следы современности

17. ThS. Trần Xuân Trọng: Quan niệm của F.M. Dostoevsky về tính phân cực trong bản chất con người
Концепция Ф.М. Достоевский о полярности человеческой природы

18. TS. Lê Thị Vinh (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Triết học lịch sử nhìn từ quan điểm của Nikolay Berdyaev
Философия истории с точки зрения Николая Бердяева

19. TS. Lê Thị Hồng Nhung (HV Tài Chính): N.A. Berdyaev trong dòng chảy triết học Nga
Н.А. Бердяев в потоке русской философии

20. TS. Nguyễn Minh Tuấn và PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Tư tưởng về cải tiến và đổi mới bộ máy nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước trong tác phẩm «Thà ít mà tốt» của Lênin
Мысли о совершенствовании и обновлении государственного аппарата и госинспекции в работе  «Лучше меньше, да лучше» Ленина
 
Сессия 2
Triết học Nga – Xô Viết và ảnh hưởng đối với Việt Nam
Русско-советская философия и ее влияние на Вьетнам

1. Nguyen Anh Tuan: Концепция Ильенкова о миссии мышления в работе «Космология духа»
PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn (Trường ĐHKHXH&NV): Quan niệm của Ilyencov về sứ mệnh của tư duy trong tác phẩm “Vũ trụ học tinh thần”
   
2.  Ngo Dang Toan: Отдельное, всеобщее, единичное: от В.И. Ленина и советских марксистов до Мао Цзэдуна и их изложение во Вьетнаме
ThS. Ngô Đăng Toàn (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất: Từ V.I. Lênin và các nhà Marxist Soviet đến Mao Trạch Đông và cách trình bày ở Việt Nam

3. GS. TS. Hồ Sĩ Quý (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam): Về GS. TSKH. V.E. Davidovich và quan niệm về văn hóa
В. Е. Давидович и концепция культуры

4. Tran Van Phong: Некоторые подходы к социализму современных российских ученых
GS. TS. Trần Văn Phòng (HVCTQGHCM): Một số cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội của các học giả Nga hiện nay

5. Pham Van Chung: Некоторое содержание, представляющее тенденции этических инноваций в России сегодня
TS. Phạm Văn Chung (khoa Triết, ĐHKHXH&NV): Một số nội dung thể hiện xu hướng đổi mới đạo học học ở Nga hiện nay

6. Pham Ngoc Thanh and Nguyen Thi Thu Ha: Философия образования и образовательная реформа в России в конце ХХ века - политические последствия для Вьетнама
PGS. TS. Phạm Ngọc Thanh và TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Trường Đại học
KHXH&NV Hà Nội): Triết học giáo dục và cải cách giáo dục ở Nga cuối thế kỷ XX - hàm ý chính sách đối với Việt Nam

7. Pham Huy Thong: Некоторые спорные вопросы в философских кругах Советского Союза ХХ века
TS. Phạm Huy Thông: Vài vấn đề tranh luận trong giới triết học Liên Xô ở thế kỷ XX

8. Nguyen Thanh Binh: Ленинская мысль о коммунистическом воспитании молодежи в труде «Задачи Союза молодежи»
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình (Đại học KHXH&NV Hà Nội): Tư tưởng của Lênin về giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho thanh niên trong tác phẩm Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên

9. Tran Ngoc Lieu and Hoang Van Thang: Мысль В.И. Ленин о государстве - основные ценности и некоторые постановленные проблемы для построения социалистического правового государства во Вьетнаме сегодня
PGS. TS. Trần Ngọc Liêu và ThS. Hoàng Văn Thắng (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Tư tưởng V.I. Lênin về nhà nước – giá trị cốt lõi và một số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

10. PGS. TS. Trần Thị Hạnh (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Tác động của tư tưởng và của xã hội Nga Xô viết tới tư tưởng một số trí thức Việt Nam đầu thế kỷ XX
Влияние советско-российской мысли и советско-российского общества на мысли некоторых вьетнамских интеллектуалов начала ХХ века

11. TS. Mai Diệu Anh (HV An ninh Nhân dân) Triết học Mác - Lênin ở nước Nga – Xô viết thế kỷ XX và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam
Марксистско-ленинская философия в Советской России ХХ века и его влияние во Вьетнаме

12. TS. Hà Thị Bắc (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội) và TS. Nguyễn Văn Hùng: Một số quan điểm của V.I. Lênin về nhà nước chuyên chính vô sản và sự vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Некоторые взгляды В.И. Ленина о государстве диктатуры пролетариата и их применения в построении социалистического правового государства во Вьетнаме сегодня

13. TS. Đặng Hà Chi (Đại học Văn hóa Hà Nội): Ilyencov và các luận giải về cái tư tưởng
Ильенков и некоторые объяснения о идеальном

14. TS. Trần Thị Điểu và NCS. Phan Thị Hoàng Mai (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Văn phong triết học E.V. Ilyencov
Философский стиль Е.В. Иленкова

15. Phạm Minh Đức và Trần Ngọc Thuý (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội):
Mối quan hệ giữa vật chất và tư duy trong Vũ trụ học tinh thần của Evald Ilyenkov
Соотношение материи и мышления в «Космологии духа» Эвальда Ильенкова

16. TS. Phạm Thanh Hà (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Quan điểm của một số học giả Trung Quốc về sự khác biệt giữa chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lenin
Взгляд некоторых китайских ученых o разницце между марксизмом и ленинизмом

17. PGS.TS. Đặng Thị Lan (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội) và TS. Nguyễn Thị Lê Thư: Tư tưởng của Lênin về thời kỳ quá độ và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Ленинская мысль о переходном периоде и применения Коммунистической партии Вьетнама в период обновления («дой мой»)

18.TS. Nguyễn Thị Liên và TS. Đoàn Thu Nguyệt (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Vấn đề tư duy ở Xpinoza và Ilyencov
Проблема мышления у Спинозы и Ильенкова

19. TS. Nguyễn Thị Như (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): E.V. Ilyenkov với vấn đề đồng nhất tư duy và tồn tại trong lịch sử triết học phương Tây
Э.В. Ильенков с проблемой тождества мышления и бытия в истории западной философии

20. TS. Phạm Thu Trang và TS. Phạm Quỳnh Chinh (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội): Quan niệm về nhân cách của A.N. Leonchiep trong tác phẩm “Hoạt động, ý thức, nhân cách
Концепция личности А.Н. Леонтьева в работк «Деятельность. Сознание. Личность»

21. TS. Trương Thị Quỳnh Hoa và PGS. TS. Nguyễn Thuý Vân: Nghiên cứu lôgic học ở Nga và ảnh hưởng của nó đến việc nghiên cứu và giảng dạy lôgich học ở Việt Nam
Исследования логики в России и их влияние на изучение и преподавание логики во Вьетнаме

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây